Enhancing Disease Resistance in Peach Fruit with Methyl Jasmonate

Author
Peng Jin, Yonghua Zheng, Shuangshuang Tang, Huaijin Rui, and Chien Y. Wang

Categories

Publication Year
2009