Influence of Discharge Products on Post-Harvest Physiology of Fruit

Author
Li Jin, Wang Xiaoyu, Yao Honglin, Yao Zonggan, Wang Jiaxun, Luo Xaguang

Categories

Publication Year
1989